date Tirsdag d. 18. juni 2019
time 12:00 - 12:05

date Tirsdag d. 25. juni 2019
time 19:00 - 22:30

date Tirsdag d. 2. juli 2019
time 19:00 - 22:30

date Lørdag d. 23. november 2019 - Søndag d. 24. november 2019
time 18:00 - 01:00
venue FFK hallen
description Julefrokost i FFK hallen, Musik: mobildiscotek Unique

Forslag til vedtægter

§ 1 - Identitet:
Klubben er dannet proforma i 1999 og i september 2001 blev den officiel.
Klubbens navn er ”MC. Oldies Frederikshavn” Klubbens hjemsted er Frederikshavn
§ 2 – Formål:
Klubbens formål er at fremme kendskabet til og interessen for motorcykler, arrangerer køreture, træf, kurser, foredrag, fester m.v. samt at skabe et godt kammeratskab og sikre et godt forhold til det øvrige samfund.
§ 3 – Medlemskab:
Som aktivt medlem i klubben kan bestyrelsen optage enhver der opfylder følgende betingelser:
• Enhver der er fyldt 40 år, der kan dog dispenseres fra dette, hårfarve som "seniorplatin" og/eller begyndende "måne" vil veje tungt på ”vægtskålen”
• Være indehaver af en eller flere motorcykler (mærke, størrelse og stand underordnet) samt besidde et kørekort til samme.
• Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen. Beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af klubbens vedlægter, jfr. § 8 Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

§ 4 – Kontingent:
Stk. 1
Kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Stk. 2
Klubbens kontingent opkræves 1. gang årligt og betales forud
Stk. 3
Æresmedlemmer holdes kontingentfri, æresmedlemmer som har lagt mc kørsel på ”hylden” kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.
Stk. 4
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker til klubbens kasserer, skriftligt eller mundtligt inden en ny kontingentperiode som starter hvert år den 1. marts.
Stk. 5
Når et medlem er kommet i kontingentrestance på 2 mdr., kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende.

Stk. 6
Ingen der er udelukket pga. kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.
§ 5 – Generalforsamling:
Stk. 1
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
Stk. 2
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i april måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne (Facebook og/eller webside). Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen på samme måde. Forslag, der ønskes generalforsamlingen til drøftelse/vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 3
Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde, der kan ikke overdrages stemmeret ved fuldmagt.
Stk. 4
Kun medlemmer, der er tilstede ved generalforsamlingen, eller har givet tilsagn forinden, kan vælges til bestyrelsen, dog kan opstilling til tillidsposterne Formand og Kasser ikke finde sted med mindre kandidaturet er oplyst til bestyrelsen, så det kan komme på dagsorden for generalforsamling, dette sker efter samme procedure som der fremsættes forslag til generalforsamling jvf. § 5 stk.2
Stk. 5
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.
4. Fastlæggelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af Formand og et bestyrelsesmedlem (på ulige år).
7. Valg af Kasser og to bestyrelsesmedlemmer (på lige år).
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, en 1ste og en 2nd suppleant.
9. Valg af 1 bilags kontrollant
10. Valg af 1 bilags kontrollant suppleant.
11. Eventuelt.

Stk. 6
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 51 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver erklæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte
tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Stk. 7
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, til at lede forhandlingerne. De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af mindst 51 % af de stemmeberettigede tilstedeværende medlemmer sættes under afstemning.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemning og valg foregå skriftligt hvis det begæres af mindst et stemmeberettiget medlem.
Stk. 8
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages, i det omfang dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten.
Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.
§ 6 – Ledelse:
Stk. 1
Klubbens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen skal på lovlig måde varetage vedtagne beslutninger og i henhold dertil er foretagende handlinger en forpligtigelse for foreningen.
Stk. 2
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 1 medlem.
Stk. 3
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at et flertal af bestyrelsen har stemt for eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og vedkommende kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling.
Stk. 4
Et medlem kan ekskluderes, når det efter stillet forslag af mindst 51 % af de stemmeberettigede, vedtages på en generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse, ligesom vedkommende har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af klubbens vedtægter, jfr. §8
Stk 5
På generalforsamlingen vælges formand, kasserer samt menige bestyrelsesmedlemmer, som beskrevet i
§ 5 stk.5 punkt 6 & 7. Formand og kasserer vælges på forskudte år af hinanden.

Stk. 6
I lige år er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg og i ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg på den ordinære generalforsamling. Listevalg kan ikke finde sted.
Medlemmer der ønsker valg til bestyrelsen, skal have været medlem af klubben i mindst et ½ år, dog kan medlemmer der har været medlem under 1 år ikke bestride formands- eller kassererposten. Genvalg kan finde sted.
Ved indtrædende ledighed i valgperiodens løb, supplerer bestyrelsen sig selv
Stk. 7
Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde. Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand eller næstformand.
Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden er til stede. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende. Over bestyrelsens handlinger føres en protokol.
§ 7 – Regnskab:
Stk. 1
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden 1.marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til bilags kontrollanten. Driftsregnskab og status forelægges, forsynet med påtegning af bilags kontrollanten, den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 2
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en kritisk bilagskontrollant og en bilagskontrollant suppleant. Bilags kontrollanten skal hvert år i marts måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskabet og status forsynes med en påtegning dette skal ske således at regnskabet kan bekendtgøres rettidigt iht. §7 stk. 1. Bilags kontrollanten har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
Stk. 3
De til driften almindeligt forekommende økonomiske dispositioner administreres af klubbens til enhver tid valgte formand eller kasserer. Formand og kasserer har fuld dispositionsret og adgang til klubbens konti enten via bank eller netbank. Formand og kasserer kan hver især attestere regninger op til 15.000 kr. Regninger over dette beløb kræver attestation af formand og kasserer i forening. Øvrige bestyrelsesmedlemmer kan efter ønske få adgang til klubbens konti via netbank, dog ikke med dispositionsret. Ved formandens eller kassererens forfald indtræder bestyrelsens øvrige medlemmer som ovenfor i samarbejde med formand eller kasserer. Foreningens formue i form af værdipapirer og indestående disponeres efter bestyrelsens beslutninger på bestyrelsesmøder. Formanden eller kassereren udfører bestyrelsens beslutninger. Ved større økonomiske dispositioner, herunder optagelse af lån i klubbens navn, køb og salg af ejendom bemyndiges bestyrelsen på baggrund af generalforsamlingens beslutning. Hele bestyrelsen tegner i disse situationer klubben.
§ 8 – Vedtægtsændringer:
Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/4 af klubbens medlemmer er til stede og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage, med sædvanligt varsel, indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling stemmeberettigede er for forslaget, er det vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
§ 9 -Opløsning:
Stk. 1
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslaget vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en ekstraordinærgeneralforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny ekstraordinærgeneralforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
Stk. 2
I tilfælde af klubbens opløsning, skal dens kontante beholdning tilfalde kræftramte børn (Børnecancerfonden). 
MC OLDIES FREDERIKSHAVN | Damsgårdsvej 3  | Tlf.: 60150348